එකවර 40 දෙනෙකුට පමණ පුහුණුව ලැබිය හැකි එළිමහන් නර්තන පුහුණු ශාලාව ප්‍රායෝගික දේශනා,පුහුණු සැසි,ව්‍යායාම වැඩසටහන්,උපන්දින සාද ආදිය සඳහා ඉතා යෝග්‍ය වේ.

  • 1

  • 11

  • IMG_2001

  • IMG_2002

මිල ගණන්
Dansing