සෞන්දර්ය නිකේතන පරිසරයේ සිදු කෙරෙන විවිධ වැඩසටහන් වලට අවශ්‍ය ප්‍රනීත ආහාර පාන ඔබට අවශ්‍ය අයුරින් මෙමඟින් ලබාගත හැකිය.

  • IMG_1954

  • IMG_1994