සිතියම
තනතුර නම දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
සභාපති ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් මයා +94 112 081 501 chairmanwpcr@slt.lk
අධ්‍යක්ෂ ජී.එන්.ඩී. සල්පිටිකොරාල මිය +94 115 929 344 director@slt.lk
නර්තන අංශ ප්‍රධානී එල්.මංචනායක මයා +94 115 739 392
සංගීත අංශ ප්‍රධානී එස්.එච්.ජී. ගුණසේකර මයා +94 115 737 204  hasminwpar@gmail.com

Send Message to Us

Send messageclear

කාර්යාලය

ලිපිනය :
බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනය
නො 275/ 74,
ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත,
කොළඹ 07.

කාර්යාලය
දුරකථන : +94 112 081 500
ෆැක්ස් : +94 112 081 502
විද්‍යුත් තැපෑල : culturalresortwp@yahoo.com, chairmanwpcr@slt.lk

කාර්යාල වේලාවන්
සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා ( පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව.4.15 දක්වා )

සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි: