තොරතුරු නිලධාරීන්

පත්කළ නිලධාරි නම : ජී.ඩී. ගාමිණි විජේනායක මයා  ( සභාපති )
ලිපිනය : නො 275/74 , ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත, කොළඹ 07.
දුරකථන : +94 112 081 500 / +94 770 797 835
ෆැක්ස් : +94 112 081 502
තොරතුරු  නිලධාරි නම : හස්මින් ගිහාන් ගුණසේකර මයා
ලිපිනය : නො 275/74 , ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත, කොළඹ 07.
දුරකථන : +94 112 081 500 / +94 719 060 669
ෆැක්ස් : +94 112 081 502
සහය තොරතුරු නිලධාරි නම : ප්‍රියංගිකා දිල්රුක්ෂි මිය
ලිපිනය : නො 275/74 , ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත, කොළඹ 07.
දුරකථන : +94 112 081 500 / +94 729 373 231
ෆැක්ස් : +94 112 081 502