அழையுங்கள்
பதவி பெயர் தொலைபேசி இலக்கம் மின்னஞ்சல் முகவரி
தலைவர் திரு ஜே.எல்.டி ஹேமச்சந்திரா அவர்கள் +94 112 081 501 chairmanwpcr@slt.lk
பணிப்பாளர் திரு எம் அஷோக பீரிஸ் அவர்கள் +94 115 929 344 director@slt.lk
நடனப் பிரிவின் தலைவர் திரு எல். மஞ்சநாயக அவர்கள் +94 115 739 392
சங்கீதப் பிரிவின் தலைவர் திரு எஸ். எச்.ஜீ. குணசேகர அவர்கள் +94 115 737 204  hasminwpar@gmail.com

எங்களுக்கு செய்தி அனுப்புங்கள்

செய்தி அனுப்பclear

காரியாலய

முகவரி
மேல் மாகாண அழகியற் கலையரங்கம்,
இல 275/74,
ஸ்டான்லி விஜேசுந்தர மாவத்தை,
கொழும்பு 07.

தொலைபேசி
காரியாலயம் : +94 112 081 500
பக்ஸ் : +94 112 081 502
மின்னஞ்சல் முகவரி : culturalresortwp@yahoo.com

காரியாலய நேரம் திங்கள் தொடக்கம் வெள்ளி வரை ( மு.ப. 8.30 தொடக்கம்  பி.ப .4.15  வரை )