தகவல் அலுவலகர்கள்

மேன் முறையீட்டு அலுவலகர் பெயர்: ஜே.எல்.டி ஹேமச்சந்திரா அவர்கள் ( தலைவர் )
முகவரி: இல 275/74 , ஸ்டான்லி விஜேசுந்தர மாவத்தை, கொழும்பு 07.
தொலைபேசி: +94 112 081 501 / +94 770 797 835
பக்ஸ்: +94 112 081 502
தகவல் அலுவலகர் பெயர்: ஹஸ்மின் கிஹான் குணசேகர
முகவரி: இல 275/74 , ஸ்டான்லி விஜேசுந்தர மாவத்தை, கொழும்பு 07.
தொலைபேசி: +94 112 081 500 / +94 719 060 669
பக்ஸ்: +94 112 081 502
உதவி தகவல் அலுவலகர் பெயர்: பிரியங்கிகா தில்ருக்ஷி
முகவரி: இல 275/74 , ஸ்டான்லி விஜேசுந்தர மாவத்தை, கொழும்பு 07.
தொலைபேசி: +94 112 081 500 / +94 729 373 231
பக்ஸ்: +94 112 081 502