තනතුර
නම
දුරකථන අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල
සභාපතිශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් මයා0112 081 501chairmanwpcr@slt.lk
අධ්‍යක්ෂජී.එන්.ඩී. සල්පිටිකොරාල මිය0115 929 344director@slt.lk
සංගීත අංශ ප්‍රධානීඑස්.එච්.ජී. ගුණසේකර මයා0115 737 204hasminwpar@gmail.com

අප සමග සම්බන්ධවන්න

මහජන සම්බන්ධතා තොරතුරු

ලිපිනය
බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනය
නො 275/ 74,
ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත,
කොළඹ 07.

කාර්යාලය
දුරකථන : 0112 081 500
ෆැක්ස් : 0112 081 502, 0112 058 775
විද්‍යුත් තැපෑල : aestheticresortwp@gmail.com

කාර්යාල වේලාවන්
සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා (පෙ.ව. 8.30 – ප.ව. 4.15)

සමාජ මාධ්‍ය