තොරතුරු නිලධාරීන්

පත්කළ නිලධාරිනම : ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් මයා ( සභාපති )
ලිපිනය : නො 275/74 , ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත, කොළඹ 07.
දුරකථන : +94 112 081 500 / +94 714 747 133
ෆැක්ස් : +94 112 081 502
තොරතුරු නිලධාරිනම : හස්මින් ගිහාන් ගුණසේකර මයා
ලිපිනය : නො 275/74 , ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත, කොළඹ 07.
දුරකථන : +94 112 081 500 / +94 719 060 669
ෆැක්ස් : +94 112 081 502
සහය තොරතුරු නිලධාරි නම : ප්‍රියංගිකා දිල්රුක්ෂි මිය
ලිපිනය : නො 275/74 , ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත, කොළඹ 07.
දුරකථන : +94 112 081 500 / +94 729 373 231
ෆැක්ස් : +94 112 081 502